Texel, een eiland met mogelijkheden
Texel, een eiland met mogelijkheden Molen Eierland
Waterspeelplaats Molen Eierland
Molen Eierland Fietsroutenetwerk
Fietsroutenetwerk Waddenstrand
Waddenstrandje

STIFTexel

Aanvragen indienen bij STIFTexel

Nieuwe aanvragen;
Tranche 2019 staat open
tot 1 juni

Het eiland Texel is door zijn natuur, cultuur, bereikbaarheid, uitgaansmogelijkheden, rust, ruimte en veelzijdigheid een buitengewoon aantrekkelijke vakantiebestemming voor een breed publiek. Het toerisme is dan ook de motor van de eilandeconomie, de belangrijkste bron van werkgelegenheid en leefbaarheid en de basis van een voorzieningenniveau dat vergelijkbaar is met dat van een middelgrote stad.

Het besef dat de concurrentiepositie van Texel ten opzichte van andere binnenlandse vakantieoorden in stand moet worden gehouden en zo mogelijk versterkt, leeft algemeen. Nieuwe aantrekkelijkheden en het uitbouwen en in kwaliteit vergroten van de bestaande zijn gewenst. Het stimuleren van initiatieven op dit gebied is het doel van de Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel, kortweg STIFTexel.

Ontstaan van het investeringsfonds

De behoefte van zo'n investeringsfonds bestaat al jaren, zowel bij het gemeentebestuur van Texel als bij de van het toerisme afhankelijke logiesverstrekkende en andere bedrijven op het eiland. Onderzoek door deskundigen en overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeente leidden tot het plan om een deel van de jaarlijkse opbrengst van de toeristenbelasting voor dit fonds te bestemmen. De belasting zou daartoe worden verhoogd. Dit lag gevoelig, want tot dat moment was een meer dan trendmatige verhoging van de toeristenbelasting onbespreekbaar.

Het investeringsfonds werd echter zo belangrijk gevonden dat zowel de sector als de gemeenteraad hier vrijwel unaniem overheen stapten. Ingaande 2009 werd het belastingtarief, dat anders € 1,06 zou zijn geworden, gebracht op € 1,50 per persoon per nacht voor maximaal vijf aaneengesloten overnachtingen.
In 2016 is dit € 1,70 per persoon per nacht voor maximaal zeven aangesloten overnachtingen.

Een globale raming leert dat hierdoor ongeveer € 400.000,- per jaar voor het fonds beschikbaar komt.
Op 2 december 2009 werd de stichting opgericht en werd er een bestuur van voorlopig drie personen benoemd.
Op 1 juli 2015 is er een nieuw bestuur aangetreden, bestaande uit drie personen, mevrouw N.D.K. Eelman voorzitter, de heer J.A. Frederici secretaris, de heer M. Kikkert penningmeester.
In maart 2017 komt mevrouw Eelman op noodlottige wijze om het leven. Dit verlies is zeer ingrijpend geweest voor het bestuur.
Per 15 juni 2017 wordt de heer M.G.C. Poldner benoemd als nieuwe voorzitter en is het bestuur weer compleet.

Tevens is er een Raad van Toezicht aangesteld, bestaande uit vier personen, de heer C. Turnhout, voorzitter, de heer J. Lancee, mevrouw J. Kamphuis en wethouder mevrouw H. Huisman namens B&W.
Medio 2017 treedt de heer Lancee af en wordt opgevolgd door de heer H.G. Weijschede.

Deze Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
Het STIFT-bestuur is in zijn werkwijze autonoom en handelt volgens de door het bestuur en Raad van Toezicht vastgestelde investeringsstrategie.

De stichting heeft ten doel

  • Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten of bewaren, dan wel leiden tot verbetering van het toeristisch product Texel
  • Het fungeren als contractspartner van de Gemeente Texel teneinde opbrengsten uit de toeristenbelasting voor het hiervoor genoemde doel te bestemmen
  • Het beheren van de gemeentelijke en andere bijdragen
  • Het stimuleren en ondersteunen van initiatiefnemers bij de opstelling en motivering van projectaanvragen waarvoor cofinanciering wordt toegepast
  • Het beheren van doeluitkeringen van maatschappelijke instellingen, bedrijven of particulieren die aan hun bijdrage specifieke wensen hebben verbonden, die door de stichting als niet strijdig met haar doelstellingen zijn aangemerkt
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn